ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-66 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δικαιούχοι - Βασικές Προυποθέσεις Συμμετοχής:

 

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 2. Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955 (Από 30 έως 66 ετών).
 3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 4. Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
 5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να ανήκουν στους τομείς που αναφέρονται παρακάτω.
 6. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 7. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
Προσοχή:

Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
 

Ύψος Επιδότησης:

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, Πρώτο Αίτημα Επαλήθευσης 30 ημέρες από την ημ/νία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, Δεύτερο Αίτημα Επαλήθευσης εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Θα διενεργηθούν τρείς (3) επιτόπιοι έλεγχοι, μετά την υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος Επαλήθευσης και πριν την καταβολή της κάθε δόσης (πρώτης, δεύτερης και τελικής).

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία έναρξης της νέας δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η ενίσχυση θα αφορά τις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, οι οποίες ενδεικτικά θα είναι:
 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
 

Διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

Υποβολές Αιτήσεων:

Από 06 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιλέξιμες δαπάνες:

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους από 500 έως 2.000€.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους από 500 έως 2.000€.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Ποσό Ενίσχυσης:

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα:

 • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Στη δράση εντάσσονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.