Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Στόχος της δράσης: Επιχορήγηση του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

 • 10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
 • 21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • 29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
 • 30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Προυποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας
 1. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 2. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 3. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 5. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 6. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ.19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ, όπως ισχύει.
 7. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση
 8. Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες!

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Ποσό ενίσχυσης:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του
ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Διάρκεια Υλοποίησης:

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

 

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Υποβολές Αιτήσεων:

Αίτηση Συμμετοχής: Από  Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 έως Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκρισης – Αίτημα Επαλήθευσης: το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν λόγω της πανδημίας σε

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων – Παιδότοπων

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων-παιδότοπων Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιλέξιμες δαπάνες: