Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Β Κύκλος

Σε ποιους απευθύνεται :

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα. Βασική προυπόθεση μεταξύ άλλων:

– Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρίες.
  • Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σκοπός:

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων τους για περίοδο 3 μηνών (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021).

Επιλέξιμες δαπάνες:

Η ενίσχυση καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01/01/2021 έως 31/03/2021, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

  • Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων
Υποβολές αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήγει την 07.05.2021 ώρα 15.00.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Η δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης οι οποίες πλήττονται από τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Επιλέξιμες δαπάνες: