Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση:
Ξεκινούν οι αιτήσεις για νέα επιδότηση επιχειρήσεων

Έως 55% επιδότηση σε εμπορικές επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς στον κλάδο της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων!

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Ομάδες (Ομ.Π.) & Οργανώσεις Παραγωγών
• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
• Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
• Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς
• Εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό κάποιες προϋποθέσεις
• Εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

• Κατασκευή και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων, εντός του χώρου της μονάδας
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης
• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος
• Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
• Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι κτιριακές εγκαταστάσεις
• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
• Δαπάνες που σχετίζονται με αγορά γης εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

➡️Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες Επιχειρήσεις: Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός έως 7.500.000€

➡️Μεγάλες Επιχειρήσεις: Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός έως 12.500.000€

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις ξεκινούν Παρασκευή 12/05/2023 και κλείνουν στις 12/07/2023.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 2310 285861, email: epidotisi@link.com.gr

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 75% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »