Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας

Όροι & Προϋποθέσεις

  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
  • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1/1/2012 και μέχρι 31/12/2021 
  • Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση τους ή μερίδιο τους σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 
  • Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 01/01/2022 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέα τροποποιητικής ΚΥΑ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 08/03/2022 
  • Να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στην ΔΟΥ
  • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) από τις 08/03/2022 και μετά 
  • Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος 
  • Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Ύψος Επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρείς δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα, μετά από αίτηση του δικαιούχου επέκτασης του προγράμματος κι ετσί το ποσό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

Διάρκεια Επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Facebook
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Επιχειρήσεις Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενίσχυση μέχρι 70% Ο νέος “Aναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” ενισχύει τις

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »