Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

✓ Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

✓ Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

✓ Να απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

✓ Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (ίδια συμμετοχή ή/και έγκριση δανείου).

Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

✓ Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

✓ Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

✓ Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

✓ Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

✓ Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες, θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
✓ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός
✓ Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων (Έως 15.000,00€)

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
✓ Λογισμικά
✓ Ιστοσελίδα (Έως 2.500,00€)
✓ E-shop (Έως 4.000,00€)
✓ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (Έως 10.000,00€ ανά πιστοποιητικό)

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τον επενδυτή.

Κλάδοι Επιχειρήσεων - Δικαιούχοι:

✓ Τουρισμός

✓ Αγροδιατροφικός Τομέας

✓ Δομικά υλικά

✓ Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία

✓ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

✓ Τεχνολογίες Ενέργειας

✓ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

✓ Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται έως 45% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000€ έως 600.000€.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολών ορίζεται έως και τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα