Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

✓ Να δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας

✓ Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

✓ Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016)

✓ Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

✓ Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

✓ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός

✓ Μεταφορικά μέσα, επαγγελματικής χρήσης, μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως 9 θέσεων

✓ Λογισμικό

✓ Ιστοσελίδα

✓ E-shop

✓ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή 22 Φεβρουαρίου 2019.

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται έως 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000€ έως 100.000€.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής ορίζεται έως τις 14 Ιουνίου 2019.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα