ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων τα οποία ύστερα από επεξεργασία θα μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Προυπολογισμός της δράσης:

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 40 εκατ. € με το 65% του ποσού να κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι της δράσης είναι Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

· Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

Επενδυτικά σχέδια & Επιδότηση:

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται από 20% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την Περιφέρεια υλοποίησης του σχεδίου και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προυποθέσεις συμμετοχής:

Η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

–  Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.

–  Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός].

–  Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.

–  Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

–  Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες ενέργειες για την παρούσα δράση είναι η Συλλογή, η Μεταφορά, η Προσωρινή Αποθήκευση, η Επεξεργασία και η Ανάκτηση, με τις δύο τελευταίες να υπάρχουν αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών με τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά/ ποσά στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου είναι οι ακόλουθες:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

– Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.

– Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10%  του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από τις 07/09/2020 και ώρα 17.00 έως 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »