Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων τα οποία ύστερα από επεξεργασία θα μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Προυπολογισμός της δράσης:

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 40 εκατ. € με το 65% του ποσού να κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι της δράσης είναι Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

· Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

Επενδυτικά σχέδια & Επιδότηση:

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται από 20% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την Περιφέρεια υλοποίησης του σχεδίου και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προυποθέσεις συμμετοχής:

Η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

–  Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.

–  Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός].

–  Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.

–  Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

–  Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες ενέργειες για την παρούσα δράση είναι η Συλλογή, η Μεταφορά, η Προσωρινή Αποθήκευση, η Επεξεργασία και η Ανάκτηση, με τις δύο τελευταίες να υπάρχουν αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών με τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά/ ποσά στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου είναι οι ακόλουθες:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

– Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.

– Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10%  του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από τις 07/09/2020 και ώρα 17.00 έως 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ” επιδότησης δόσεων δανείων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΕΦΥΡΑ" ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποια είδη δανείου επιδοτούνται:

Όλα τα είδη δανείου στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία. Υπάρχουν 3 κατηγορίες δανείων όπως ήταν χαρακτηρισμένα στις 29.02.2020:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθησαν με κρατική εγγύηση (πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα) ή που επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. ΟΕΚ).

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτήν

2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία

3. Ο οφειλέτης ή η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και να έχει ενταχθεί σε ένα από τα μέτρα κρατικής στήριξης για τον COVID-19. Ειδικότερα εντάσσονται:

·         Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων λόγω κορωνοϊού.

·   Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού ή  ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

· για μισθό έως 1.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 10%

· για μισθό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 20%

· για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη του 30%

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού ή τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

·         Φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, λόγω κορωνοϊού

·         Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης λόγω κορωνοϊού.

·         Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

4. Να μην έχει και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων νόμων: 4605/2019, 4307/2014, 4469/2017, 3588/2007.

6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στη 1η κατοικία.

7. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία δανείου                  Α                    Β                    Γ

Αξία κατοικίας                    300.000       250.000      200.000

Υπόλοιπο δανείου              300.000       250.000      130.000

Οικογενειακό εισόδημα     57.000         45.000         36.000 

Καταθέσεις                           40.000         25.000         15.000

Ακίνητη περιουσία             600.000       500.000       280.000

Αξία μεταφορικών μέσων            80.000         80.000          80.000

8. Σε περίπτωση επιτηδευματία ισχύει ο Κανόνας De minimis

Ποια είναι τα ποσοστά κρατικής επιδότησης:

Το κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα τη μηνιαία δόση του δανείου ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία

Επιδότηση 1ου τριμήνου

Επιδότηση 2ου τριμήνου

Επιδότηση 3ου τριμήνου

Μέγιστη μηνιαία επιδότηση ανά
πιστωτή

Α. Εξυπηρετούμενο

90%

80%

70%

600€

Β. Μη εξυπηρετούμενο, χωρίς
καταγγελία

80%

70%

60%

500€

Γ. Μη εξυπηρετούμενο, με καταγγελία

60%

50%

30%

300€

Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική επιδότηση.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Από 03/08/2020 έως 31/10/2020.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

✓ Eχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
✓ Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
✓ Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
✓ Απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
✓ Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
✓ Καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχήόπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
✓ Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
✓ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
✓ Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
✓ Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
✓ Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση).
✓ Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.
✓ Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
✓ Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Σκοπός του Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από 50% έως 65% με βάση πάντοτε τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολών ξεκινά από  20 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Μοιραστείτε το σε Facebook & LinkedIn

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Περισσότερα Προγράμματα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ

Μάθετε Περισσότερα για αυτό το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ »