Συνεργαστείτε Μαζί μας για Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας*

Αποκλειστικός Σύμβουλος​

Εξατομικευμένη συμβουλευτική βασισμένη στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας.

Εμπειρία

Οι σύμβουλοί μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε επιδοτούμενα προγράμματα εδώ και 15 χρόνια.

Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας

Ολοκληρωμένος διαγνωστικός έλεγχος για την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας ανάλογα με το πρόγραμμα.

Διαρκής Υποστήριξη

Υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής από την υποβολή του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και την τελευταία εκταμίευση.

Άμεση Ενημέρωση

Άμεση και έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένο Σύμβουλο για τα διαθέσιμα προγράμματα και τις δυνατότητες επενδύσεων..

Ολοκληρωμένες Λύσεις Οικονομικής Διαχείρισης

Έχοντας πολυετή εμπειρία στις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες δημιουργούμε την κατάλληλη στρατηγική ανάπτυξης και αξιοποίησης της επιδότησης.

*  περισσότερο από 87% επιτυχία ολοκλήρωσης σε προγράμματα ΕΣΠΑ βάσει στατιστικών τελευταίας εξαετίας (2014-2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΓΛΗ

Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ISO

ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ

Marketing Manager

Η Link

H oμάδα της Link αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στηρίζουμε εδώ και 30 χρόνια την επιχειρηματική ανάπτυξη, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός business hub, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο σύγχρονο επιχειρηματία.

Συχνές Ερωτήσεις για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Για την Δράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

 Για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

– στο λιανικό εμπόριο

– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

– στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Για την Δράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

 • Εμπόριο
 • Εστίαση
 • Εκπαίδευση

Ο  επιχορηγούμενος  Προϋπολογισμός  κάθε  επενδυτικού  σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ για το τη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» με επιδότηση από 50% έως 65%, το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Από 10.000€ έως 150.000€ για το τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» με επιδότηση 50%.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Η  Ιδιωτική Συμμετοχή που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση  είναι  εκείνη  που  αναλογεί  στο  50%  του  αιτούμενου  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Για την Δράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
     Παρεμβάσεις για:
 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα
 • μέχρι 25.000 ευρώ
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 19/12/2018.

Για την Δράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 και Λήξη Υποβολών : 9 Μαΐου 2019

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Αρχικά ας μάθουμε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη

Be Social

LINK
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Κτίριο LINK - 3ος όροφος Αθ. Κανελλόπουλου 13
Περιοχή Βούλγαρη, TK 54248, Θεσσαλονίκη
Σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας;
Μάθετε περισσότερα για εμάς